Tuesday, 19 November 2013

Quyền biến

Một tân binh lần đầu đi canh gác doanh trại. Trước đó, thượng sĩ chỉ huy đã dặn dò tất cả những gì cần thiết. Anh ta vừa đứng canh vừa lẩm nhẩm lại cho thuộc. Đột nhiên, có người tiến đến.

- Mật khẩu?
- Chim én.
- Vào đi.
Ai đó lại đang đến.
- Mật khẩu?
- Chim ưng.
- Đồ dở hơi! Không phải là "chim ưng", mà là "chim én"! Vào đi! khỉ thật.

No comments:

Post a Comment