Tuesday, 19 November 2013

Mẹ vợ lý tưởng

ai phụ nữ cãi lộn rồi choảng nhau dữ dội. Cuối cùng, người qua đường cũng can được họ ra và đưa hai người tới chỗ vua Solomon để nhờ ngài phân xử.

- Con gái tôi chuẩn bị cưới anh chàng này, thì người phụ nữ đây lại kêu là anh ta chuẩn bị cưới con bà ấy! - Một người la lên.
- Có một giải pháp đơn giản. - Vị vua thông thái phán. - Tôi sẽ cắt anh chàng ra làm đôi và mỗi cô gái sẽ có một nửa.
- Được đấy! Người phụ nữ thứ nhất nói.
- Không, không được, tôi thà để cô gái kia lấy đựơc anh chàng còn hơn là làm như vậy! - Người phụ nữ thứ hai khóc.
Vua Solomon nói không do dự:
- Được, người phụ nữ thứ nhất có anh ta rồi.
- Cái gì cơ? - Người kia phản đối. - Bà ta muốn cắt anh ta ra làm đôi cơ mà!
- Đúng thế! - Vua Salomon nói. - Bà ta có đủ phẩm chất của một bà mẹ vợ!

No comments:

Post a Comment